Řidičák na motorku

Výcvik i závěrečné zkoušky bohužel podléhají vrtochům počasí, může se tedy stát, že plánovaný výcvik, nebo závěrečné zkoušky mohou být právě z důvodu nepříznivého počasí zrušeny.

Výcvik bude probíhat podle podmínek zákona č. 247/2000 Sb. ve 3 etapách.

Kombinace variant výcviku praktické jízdy:

  • Klasický způsob výcviku: učitel bude sedět za žadatelem na druhém sedadle motocyklu
  • Jízda s doprovodem: žadatel pojede na motocyklu sám a učitel ho bude doprovázet na motocyklu nebo v autě
  • Příprava na zvláštní úkony: žadatel bude sám na motocyklu provádět nácvik úkonů, které se zkouší v první části zkoušky obvykle na zkušební ploše

Příprava na „zvláštní úkony“

Přípravu na zvláštní úkony podle přílohy č. 7 vyhlášky budeme provádět na zvláštním pozemku mimo silniční provoz.

Náhled těchto úkonů je k dispozici zde ke stažení :

Samostatná jízda s doprovodem

Samostatnou jízdu na motocyklu s doprovodem učitele budeme provádět po splnění těchto podmínek:

  • žadatel absolvoval v autoškole interní přezkoušení testem z pravidel provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy s výsledkem „prospěl“
  • žadatel absolvoval výuku a výcvik dle učební osnovy v takovém rozsahu, že ovládá dostatečně motocykl a aplikuje správně v praxi pravidla o provozu na pozemních komunikacích
  • žadatel dostatečně ovládá zvláštní úkony pro 1. Část zkoušky dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 167/2002 Sb.

Důvodem pro splnění výše uvedených podmínek před samostatnou jízdou žadatele v provozu je právní ochrana jak žadatele, tak učitele autoškoly a prověření splnění níže uvedených podmínek pro účast v provozu na pozemních komunikacích.


Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu upravuje základní podmínky pro účast řidiče v provozu na pozemních komunikacích takto:

§2 Vymezení základních pojmů

d) řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na zvířeti,

Řidič je ve smyslu zákona i žadatel o řidičské oprávnění, který řídí výcvikové vozidlo.

§ 3 Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích

(2) Řídit vozidlo nebo jet na zvířeti může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla nebo jízdu na zvířeti a předpisy o provozu na pozemních komunikacích.

(3) Řídit motorové vozidlo může pouze

b) žadatel o řidičské oprávnění, který se pod dohledem učitele autoškoly4) podrobuje výcviku v řízení motorového vozidla nebo skládá zkoušku z řízení motorového vozidla, nebo

c) osoba, která se pod dohledem učitele autoškoly 4) připravuje k přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel nebo skládá zkoušku v rámci tohoto přezkoušení 4a).

§ 10 Povinnosti provozovatele vozidla

(1) Provozovatel vozidla nesmí

b) svěřit řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky § 3 odst. 2.

c) svěřit řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 3