Chystáte se do autoškoly?

Tuto otázku je velmi často slyšet u dospívající populace. Absolvování autoškoly a získání řidičského oprávnění se stává již nutností pro další život a uplatnění v pracovním procesu. Chceme Vám zde proto poskytnout některé základní informace.

Kdy a jaké můžeme získat řidičské oprávnění

 • Skupina AM – věkový limit 15 let
  malý motocykl (do 50 cm3 a 45 km.h-1 – moped)
 • Skupina A1 – věkový limit 16 let
  lehký motocykl (do 125 cm3, do 11 kW výkonu)
 • Skupina A2 – věkový limit 18 let
  motocykl (do 35 kW a do 0,16 kW/kg) s omezením
 • Skupina A – věkový limit 24 let
  motocykl (obsah a výkon bez limitu) bez omezení
 • Skupina B1 – věkový limit 17 let
  lehký automobil (do 550 kg pohot.hmotnosti)
 • Skupina B – věkový limit 18 let
  automobily osobní a nákl. vč. T do 3500 kg celk.hm.)
 • Skupina T – věkový limit 17 let
  traktory bez omezení
 • Ostatní skupiny a podskupiny může získat pouze držitel některé z uvedených základních skupin a to rozšířením.

Zákonná úprava

Pro všechny autoškoly v ČR platí od 1.1.2001 zákon 247/2000 Sb., který stanoví podmínky pro provádění jednotlivých druhů výuky a výcviku. Je pro všechny autoškoly závazný a proto všechny autoškoly mají za povinnost nabídnout výuku a výcvik ve stejném rozsahu.

Nejčastěji požadovaná skupina „B“ O s n o v a:

Teorie

výuka předpisů o silničním provozu 18 hodin
výuka ovládání a údržby vozidla 2 hodiny
výuka teorie zásad bezpečné jízdy 10 hodin
výuka zdravotnické přípravy 2 hodiny
opakování a přezkoušení 4 hodiny
celkový počet hodin 36 hodin

Praktický výcvik

výcvik v praktické zdravotní přípravě 4 hodin
výcvik praktické údržby vozidla 2 hodiny
celkový počet hodin 6 hodin

Praktický výcvik řízení

výcvik v řízení (trenažér – autocvičiště – mírný provoz) 7 hodin
výcvik v řízení ve středním provozu 12 hodiny
výcvik v řízení – prohlubování dovedností 9 hodin
celkový počet hodin 28 hodin

V uvedeném rozpisu hodin není zahrnuta závěrečná zkouška

Poznámka

Zákon též umožňuje výuku teorie provádět podle individuálního učebního plánu, kdy se výuka teorie provádí v nižším rozsahu, omezeném počtu hodin. (na každou čtvrtou teoretickou hodinu základní výuky, jedna hodina konzultace, přičemž každá započatá hodina se zaokrouhluje směrem nahoru), tj. celkem 11 hodin k provedenému samostudiu. Některé autoškoly, které mají zájem na bezpečném silničním provozu přidávají hodiny výuky navíc. Praktický výcvik musí být dodržen v plném rozsahu. Nesprávně se nazývá rychlokurs.

Jak si vybrat správnou autoškolu?

Zajímá Vás pouze nejnižší cena? Pak je to špatně!
Řidičský průkaz získáváte na celý život, není to módní doplněk, který odložíte, až Vás omrzí!

Proto nešetřete a

 • získávejte reference a informace od vrstevníků, přátel a známých, kteří autoškolu absolvovali v poslední době. Ptejte se na jejich zkušenosti a spokojenost s poskytnutými službami.
 • zajímejte se o vybavení a prostředí autoškoly, které vám leccos napoví. Nepřehlédněte vzhled a čistotu výcvikových vozidel, jejich technickou úroveň, stav učeben a vystupování a vzhled reprezentantů jednotlivých autoškol . Viditelné označení, popřípadě reklama na autě signalizuje, že se daná autoškola za svou práci nestydí.
 • vyhýbejte se nízkým cenám a prověřte si, co nabízené ceny obsahují. Cena musí obsahovat všechny náklady na přípravu včetně nákladů na zkoušky. Nezahrnuje zvláštní náklady , které budou vyžadovány zkušebním komisařem (dle novely zákona od 1.7.2006 ).
 • některé autoškoly prezentují svoji činnost v podobě reklamních letáků s telefonním číslem a lákavou cenou. Žák se však zpravidla až do zkoušek nedoví, co vlastně tato cena obsahuje a co musí případně ještě doplatit před řádnou zkouškou nebo opravnou zkouškou, chce-li
  se jí zúčastnit. Stává se pak rukojmím autoškoly až do zaplacení požadovaného,předem
  nesjednaného obnosu !
 • nenechte se v žádném případě zlákat nabídkou „ tam se nemusí chodit“. Je to nejen nebezpečné, ale přímo protizákonné!!! Takže nejen, že zaplatíte za něco, co nedostanete, ale navíc Vám v budoucnu tyto „ušetřené“ hodiny mohou přijít pěkně draho!

Výcvik v autoškole

Autoškolu jsme si vybrali. Vyžádáme si přihlášku (Žádost o získání řidičského oprávnění) a navštívíme praktického lékaře za účelem získání posudku o zdravotní způsobilosti ( ne však dříve než 3 měsíce před nástupem do autoškoly na první výuku ). Obé předáme autoškole, kde chceme zahájit kurz. V této souvislosti se dovíme podrobnosti o datu zahájení výuky atd.

Výcvik v řízení motorového vozidla

 • musí navazovat na teoretickou výuku ovládání příslušného vozidla a zásad bezpečné
  jízdy výcvikovým vozidlem
 • vyučovací hodina musí trvat min. 45 minut
 • žadatel smí absolvovat denně maximálně 2 vyučovací hodiny jízdy
 • při výcviku v řízení nesmí být ve vozidle přítomna jiná osoba než učitel výcviku, tlumočník ( u žadatele cizince), žadatelé o řidičské oprávnění, kteří se podrobují výcviku, případně učitel v zácviku nebo osoba zmocněná ke kontrole výcviku.
 • o průběhu výcviku se vede průkazná evidence (u žáka i vozidla)

Výcvik se provádí ve třech etapách

 1. etapa
  provádí se zpravidla na trenažéru ( není povinný a existuje několik typů ), autocvičišti a na pozemních komunikacích s mírným provozem,
 2. etapa
  opakování získaných základních dovedností a jejich aplikace do provozu. Postupné získávání řidičských dovedností, s kterými se řidiči běžně za provozu na pozemních komunikacích setkávají (dáno osnovou).
 3. etapa
  dosažení plné samostatnosti při řízení vozidla v hustém městském provozu, meziměstském provozu, na různých pozemních komunikacích a za různých provozních situací. Zahrnuje i nácvik správného jednání v rizikové situaci.

Kdy výcvik končí?

Výuku a výcvik žadatele o řidičské oprávnění ukončí provozovatel autoškoly za předpokladu, že žadatel absolvoval minimální počet hodin výuky a výcviku stanovený zákonem 247/2000 Sb. pro příslušnou skupinu nebo podskupinu řidičského oprávnění, popřípadě vyšší počet hodin dohodnutý mezi žadatelem a provozovatelem autoškoly. V případě předčasného ukončení výuky a výcviku ve vybrané autoškole ( nespokojenost, nemoc, přestěhování apod.), může žadatel pokračovat ve výuce a výcviku v jiné autoškole. Provozovatel původní autoškoly je povinen vystavit žadateli potvrzení pro doložení údajů nezbytných pro pokračování výcviku a provést finanční vyrovnání.

Výcvik musí být ukončen do 18-ti měsíců od jeho zahájení!

Zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění

Provedení zkoušek zajistí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa provozovny autoškoly. Prostřednictvím autoškoly sdělí žadateli místo, datum a čas zkoušky. Zkoušky provedou zkušební komisaři – zaměstnanci úřadu.
Zkouška je rozdělena do tří částí:

 1. zkouška z předpisů o silničním provozu a zdravotnické přípravy – testem.
  Test obsahuje 25 otázek, vypracovává se písemně a to časovém limitu 30 minut.
  Výjimka může být u dyslektika nebo dysgrafika a to na 60 minut.
 2. zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla
  (pouze u skupin C a D a rozšíření na C+E a D+E)
  zkouška se provádí ústně na stanovený počet vylosovaných otázek (otázky obsahuje učebnice autoškoly a zákon)
 3. zkouška z praktické jízdy – skládá se ze dvou částí.
  1. první část obsahuje prověrku znalostí a dovedností v základní přípravě vozidla k jízdě a činnosti ovládání vozidla v daných situacích,
  2. v druhé části žadatel prokazuje znalosti a dovednosti v bezpečném ovládání vozidla v provozu na pozemních komunikacích, rychlého a bezpečného rozhodování v dopravní situaci a správné reakce na vzniklou dopravní situaci.

Žadatel je při zkoušce ve vozidle s učitelem, který prováděl výcvik ( zpravidla ) a zkušebním komisařem. Po ukončení zkoušky provede zkušební komisař na místě její vyhodnocení.

 • Pokud žadatel prospěl
  obdrží potvrzenou žádost , se kterou se dostaví na příslušný správní úřad.
 • Pokud neuspěl
  v jedné nebo více dílčích zkouškách, má nárok na jejich opakování nejdříve po pěti pracovních dnech. Poslední možný termín opravné zkoušky je šest měsíců ode dne první zkoušky.
  Tyto opravné zkoušky již nejsou zahrnuty do základní ceny kurzu.

PŘEJEME VÁM ŠŤASTNOU RUKU PŘI VÝBĚRU AUTOŠKOLY A PO JEJÍM ABSOLVOVÁNÍ MNOHO BEZPČNÝCH KILOMETRŮ NA VŠECH CESTÁCH VAŠIM ŽIVOTEM

A NA ZÁVĚR
PAMATUJTE, ŽE ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ, JE VLASTNĚ ZBROJNÍ PRŮKAZ A AUTO JE OSTŘE NABITÁ ZBRAŇ! POKUD NEZVLÁDNETE JI, NEBO SEBE, CHOĎTE RADĚJI PĚŠKY!